Algemene verkoopvoorwaarden

 Artikel 1

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle activiteiten van Domintell SA. De huidige algemene voorwaarden, evenals alle bijzondere voorwaarden van Domintell SA, worden geacht te zijn aanvaard door haar kopers en leveranciers, zelfs als ze in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden moet schriftelijk worden vastgesteld en meegedeeld door een persoon die bevoegd is om Domintell SA te verbinden.

 Artikel 2

De aanbiedingen van Domintell SA zijn vrijblijvend. De verhuur gaat pas van start als de huur bevestigd is en de aanbetalingen betaald zijn. Domintell NV is niet aansprakelijk voor niet-nakoming ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, enz.

 Artikel 3

De levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. De goederen reizen op risico van de koper, waarbij de risico-overdracht van kracht wordt zodra de goederen de opslagplaatsen van Domintell SA verlaten. Domintell SA behoudt zich het recht voor om de goederen te factureren naarmate ze geleverd worden, zelfs indien het gedeelten betreft.

 Artikel 4

De door Domintell SA verhuurde goederen worden door de fabrikant gegarandeerd tegen alle fabricagefouten. Domintell SA is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken. De garantie van Domintell SA vervalt als de huurder Domintell SA niet binnen een maand na de verkoop per aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht van zijn klachten. De aansprakelijkheid van Domintell SA is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel zonder dat Domintell SA gehouden is tot enige terugbetaling, schadeloosstelling of schadevergoeding van welke aard en om welke reden dan ook.

 Artikel 5

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van Domintell NV contant betaalbaar op het domicilie van Domintell NV (via haar online shop). De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Indien de maandelijkse huur niet wordt betaald, behoudt Domintell SA zich het recht voor om de huur en/of de dienst te annuleren.

 Artikel 6

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling, erkent de schuldenaar dat hij gehouden is tot betaling van een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgesteld op 15% van het bedrag van de verschuldigde factuur met een minimum van 150,00 € en van interesten tegen de rentevoet bepaald door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze schadevergoeding kan worden toegevoegd aan de prijs van de waarborg voor het product en/of de gefactureerde diensten in geval van niet-teruggave van het gehuurde materiaal.

 Artikel 7

De koper erkent dat de goederen eigendom blijven van Domintell NV tot een eventuele definitieve verkoop.

 Artikel 8

De toezending van de factuur met inbegrip van het eerste saldo (aanbetalingen) staat gelijk met een verzoek tot aanvaarding indien dit niet eerder is geschied. Bij gebreke van klacht binnen twintig dagen na factuurdatum worden de producten geacht definitief en zonder voorbehoud te zijn aanvaard.

 Artikel 9

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zelfs in geval van oproep tot waarborg of van meerdere verweerders. Domintell NV behoudt zich het recht voor om de rechter van de zetel van een van de verweerders te dagvaarden. Geen enkele wijze van betaling of uitvoering brengt nieuwigheid of afwijking in de onderhavige uitdrukkelijke clausule van exclusieve bevoegdheid. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

 Artikel 10

De online koper heeft 30 kalenderdagen vanaf het moment van de online huur om de bestelling te annuleren en terug te sturen, zoals beschreven in Dcare's "Retour- en Terugbetalingsbeleid".

Binnen deze termijn moet de huurder Domintell SA schriftelijk laten weten dat hij de huur wil annuleren: per e-mail via info@dcare.be, per aangetekende post naar Domintell SA - Rue de la Maîtrise, 9 - 1400 Nivelles of via het contactformulier. Hij is niet verplicht de redenen aan te geven waarom hij/zij van de aankoop wenst af te zien.

Dank u voor uw inschrijving!

Nieuws binnenkort in uw mailbox.