dcare logo

Algemene gebruikersvoorwaarden 

Definities

Cliënt: iedere professionele of natuurlijke persoon die hiertoe in staat is in de zin van de wet, of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
Diensten: https: //www.dcare.be/ ter beschikking gesteld van Cliënten:

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Informatie voor de klant: Hierna te noemen "Informatie(s)" die overeenkomen met alle persoonsgegevens die door https://www.dcare.be/ kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, relatiebeheer en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: "Gegevens die in enigerlei vorm, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben".

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "verwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR: nr. 2016-679)

 1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://www.dcare.be/ op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

Eigenaar: DOMINTELL SA Maatschappelijk kapitaal van 792570,96€ BTW-nummer: BE0429942701 - rue de la Maîtrise 9 1400 Nivelles
Verantwoordelijke voor de publicatie: DOMINTELL SA - info@domintell.com
De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Nicolas Vryghem - info@dcare.be
Host: ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix +33 9 72 10 07
Verantwoordelijke voorde gegevensbescherming: Thomas Houlette - marketing@dcare.be

Deze GDPR wettelijke kennisgeving is afkomstig van de RGPD wettelijke kennisgeving generator van Orson.io

 1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de website https://www.dcare.be/ houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website https://www.dcare.be/ wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. https://www.dcare.be/ kan echter beslissen om de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal https://www.dcare.be/ zich inspannen om de gebruikers op voorhand te informeren over de data en de tijdstippen van de interventie. De website https://www.dcare.be/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.dcare.be/. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 1. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website https://www.dcare.be/ is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. https://www.dcare.be/ streeft ernaar om op de website https://www.dcare.be/ zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://www.dcare.be/ wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.dcare.be/ niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

 1. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente apparatuur, vrij van virussen en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie. De site https://www.dcare.be/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van storing van de infrastructuur of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

https://www.dcare.be/ en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen en de computer- of telefoonapparatuur, met name in geval van overbelasting van het netwerk waardoor geen toegang tot de server mogelijk is.

 1. Intellectuele eigendom en namaak.

https://www.dcare.be/ is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.dcare.be/.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid.

Domintell SA treedt op als uitgever van de site. Domintell SA is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarachtigheid van de Inhoud die het publiceert.

Domintell SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de uitrusting van de gebruiker bij toegang tot de website https://www.dcare.be/, en die het gevolg is van het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Domintell SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://www.dcare.be/. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Domintell SA behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die op deze site is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in de Europese Unie, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt https://www.dcare.be/ zich tevens het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto's, enz.).

 1. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving betreffende marketingcommunicatie, de EU-wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: Nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en het surfen op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: DOMINTELL SA. Domintell SA wordt vertegenwoordigd door Nicolas Vryghem, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt https://www.dcare.be/ zich ertoe de wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en cliënten vanaf het moment dat zij hun toestemming vragen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerking bij te houden overeenkomstig de werkelijkheid. Telkens wanneer https://www.dcare.be/ Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.dcare.be/ alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor https://www.dcare.be/ ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.dcare.be/ kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturatie, bestelhistoriek, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking...) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die voor de navigatie wordt gebruikt, IP-adres, wachtwoord (hashed)
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://www.dcare.be/: e-mailadres
 • voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.dcare.be/ verkoopt uw persoonsgegevens niet; deze worden alleen voor statistische en analytische doeleinden gebruikt.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben de gebruikers van https://www.dcare.be/ de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 GDPR) en rectificatie (artikel 16 GDPR), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 GDPR), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de bewaring verboden is
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 GDPR)
 • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van de Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://www.dcare.be/hun gegevens (al dan niet) meedeelt aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra https://www.dcare.be/ kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij ontstentenis van instructies van hem/haar, verbindt https://www.dcare.be/ zich ertoe zijn/haar gegevens te vernietigen, behalve indien het bewaren ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://www.dcare.be/ zijn/haar Persoonsgegevens gebruikt, vraagt om deze te rectificeren of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.dcare.be/ op het volgende adres

DOMINTELL - DPO, Thomas Houlette
rue de la Maîtrise 9 1400 Nivelles.

Of per e-mail op het volgende adres

info@dcare.be

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij door https://www.dcare.be/ wil laten corrigeren, bijwerken of wissen, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Voor verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens gelden de verplichtingen die door de wet aan https://www.dcare.be/ zijn opgelegd, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van https://www.dcare.be/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

Domintell SA zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als "niet geschikt" wordt erkend, zonder de klant hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. Domintell SA blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Domintell SA verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder om te garanderen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien Domintell SA echter op de hoogte wordt gebracht van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, moet Domintell SA de Klant zo snel mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt https://www.dcare.be/ geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van Domintell SA, uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.dcare.be/ voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van de website https://www.dcare.be/ verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst en die bewaard zullen worden gedurende een periode van maximaal 59 maanden na het einde van de contractuele relatie:
Naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mail, beroep

https://www.dcare.be/ verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven:
Taalinstellingen

Deze gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal 59 maanden na het einde van de contractuele relatie.

 1. Incident melding

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Domintell SA kan dus geen absolute veiligheid garanderen. Als Domintell SA een inbreuk op de beveiliging vaststelt, zullen wij de betrokken gebruikers op de hoogte brengen zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Domintell SA verbindt zich ertoe haar klanten volledig te informeren over alles wat met de veiligheid van hun rekening te maken heeft en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen reglementaire rapporteringsverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.dcare.be/ wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van https://www.dcare.be/ en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://www.dcare.be/.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsinformatie te waarborgen, maakt https://www.dcare.be/ gebruik van netwerken die beschermd worden door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://www.dcare.be/prendalle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 1. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De website https://www.dcare.be/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van https://www.dcare.be/ zijn opgezet. https://www.dcare.be/ heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1. "COOKIES

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies brengen op geen enkele wijze schade toe aan de terminal van de Gebruiker.

https://www.dcare.be/ kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt https://www.dcare.be/ in staat de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

Aangezien cookies het browsen en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de aanvaarding of weigering van Cookies wordt aangeboden, voordat een Cookie op zijn terminal kan worden opgeslagen. https://www.dcare.be/ informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.dcare.be/ of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst https://www.dcare.be/ alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://www.dcare.be/, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.dcare.be/ om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.dcare.be/ kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de icoontjes van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de Website https://www.dcare.be/ of in de mobiele applicatie ervan verschijnen, en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de Website https://www.dcare.be/ of de mobiele applicatie ervan, ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door uw navigatie op de Website of de mobiele applicatie van https://www.dcare.be/ voort te zetten. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn of haar toestemming voor https://www.dcare.be/ intrekken om dit soort cookies te plaatsen.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

https://www.dcare.be/ kan af en toe gebruikmaken van webbeacons (ook bekend als "tags", "actietags", "single-pixel GIF's", "clear GIF's", "onzichtbare GIF's" en "one-to-one GIF's") en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel geplaatst in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site als op de verschillende pagina's van de Site.

Met deze technologie kan https://www.dcare.be/ de reacties van de bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers aan de Site en andere websites, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor https://www.dcare.be/, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://www.dcare.be/ is onderworpen aan het Belgisch recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Waals-Brabant bevoegd.

 1. Onlinewinkelen en herroepingsrecht

De online koper beschikt over 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling (indien het een bestelling van een product betreft) of vanaf de sluiting van de bestelling (indien het een bestelling van een dienst betreft).

Binnen deze termijn moet de koper Domintell SA schriftelijk op de hoogte brengen dat hij afziet van zijn aankoop: per e-mail via info@dcare.be, per aangetekende brief aan Domintell SA - Rue de la Maîtrise, 9 - 1400 Nivelles of via het contactformulier. Hij is niet verplicht de redenen op te geven waarom hij van zijn aankoop wenst af te zien.

Dank u voor uw inschrijving!

Nieuws binnenkort in uw mailbox.