dcare logo

Algemene gebruikersvoorwaarden 

Definities

Cliënt: iedere handelingsbekwame beroeps- of natuurlijke persoon in de zin van de wet, of rechtspersoon, die de applicatie gebruikt die onderwerp is van deze algemene voorwaarden.
Diensten: de aan Cliënten ter beschikking gestelde Dcare applicatie.

Inhoud: Alle elementen waaruit de Dcare-applicatie bestaat, met name tekst, afbeeldingen en video's.

Informatie over de klant: Hierna "Informatie(s)" die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die Domintell SA kan bezitten voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelaties en voor analyse en marketingstatistieken.

Gebruiker: Gebruiker van de Dcare-applicatie, die de bovengenoemde applicatie gebruikt.

Persoonsgegevens: "Gegevens die in enigerlei vorm, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben".

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "verwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR: nr. 2016-679)

 1. Presentatie van de Dcare-aanvraag.

Op grond van artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de Dcare-applicatie geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van en het toezicht op de applicatie:

Eigenaar: DOMINTELL SA Kapitaal 792570,96€ BTW-nummer: BE0429942701 - rue de la Maîtrise 9 1400 Nivelles
Publicatieverantwoordelijke: DOMINTELL SA - info@domintell.com
De publicatieverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Nicolas Vryghem - info@dcare.be
Host: ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix +33 9 72 10 10 07
Functionaris voor gegevensbescherming: Thomas Houlette - info@dcare.be

 1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de applicatie en de aangeboden diensten.

De applicatie vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke Internationale Reglementen. De Klant mag in geen geval de elementen of werken van de applicatie geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de Dcare-applicatie impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de Dcare-applicatie wordt daarom aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze toepassing is normaal gezien steeds toegankelijk voor de gebruikers. Domintell SA kan echter beslissen om de toepassing te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Domintell SA zich inspannen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie. De website https://www.dcare.be/ wordt regelmatig bijgewerkt door Domintell SA. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 1. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de Dcare-applicatie is het aanbieden van een dienst om het welzijn van personen te controleren. Domintell SA streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website https://www.dcare.be/. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle informatie op de website https://www.dcare.be/ wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.dcare.be/ niet volledig. Zij kan zijn gewijzigd sinds zij online is gezet. Hetzelfde geldt voor deDcare-applicatie.

 1. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De Dcare-applicatie maakt gebruik vanReact Native technologie. De applicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik ervan. Bovendien verbindt de gebruiker van de applicatie zich ertoe deze te openen met behulp van recente, virusvrije apparatuur met een up-to-date apparaat. DeDcare applicatie en haar dienst worden gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van storing van de infrastructuur of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

Domintell SA en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen van het internetnetwerk, de telefoonlijnen en de computer- of telefoonuitrusting, met name in verband met de congestie van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

 1. Intellectuele eigendom en namaak.

Domintell SA is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn in de toepassing, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Domintell SA.

Elk ongeoorloofd gebruik van de applicatie of van een van de elementen ervan wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid.

Domintell SA treedt op als uitgever van de applicatie. Domintell SA is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de waarheidsgetrouwheid van de inhoud ervan.

Domintell SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de Dcare-toepassing, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Domintell SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de Dcare-applicatie. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone van de gelinkte site of om opmerkingen/opinies achter te laten) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Domintell SA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze zone geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in de Europese Unie geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Domintell SA zich eveneens het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

 1. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving betreffende marketingcommunicatie, de EU-wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: Nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de Domintell account van de Gebruiker en zijn surfen in de toepassing, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: DOMINTELL SA. Domintell SA wordt vertegenwoordigd door Nicolas Vryghem, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt Domintell SA zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospecten en klanten volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens zodra hun toestemming is verkregen, en een register bij te houden van de verwerking in overeenstemming met de realiteit. Wanneer de Dcare-applicatie Persoonsgegevens verwerkt, neemt Domintell SA alle redelijke maatregelen om de juistheid en de relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor Domintell SA ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

De Dcare-applicatie kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het gebruik van de applicatie en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Cloud-dienst, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking...) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die voor de navigatie wordt gebruikt, IP-adres, wachtwoord (hashed)
 • om de navigatie in de toepassing te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om facultatieve tevredenheidsenquêtes over de Dcare-applicatie te houden: e-mailadres
 • voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

Domintell SA verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. Ze worden dus enkel gebruikt voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

Overeenkomstig de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van de Dcare-applicatie de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 GDPR) en rectificatie (artikel 16 GDPR), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 GDPR), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de bewaring verboden is
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 GDPR)
 • het recht om het lot te bepalen van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden en om te kiezen aan wie Domintell SA hun gegevens zal meedelen (of niet) aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra Domintell SA kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van deze laatste, verbindt Domintell SA zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is deze te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe de Dcare-applicatie zijn of haar Persoonsgegevens gebruikt, wenst te rectificeren of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met Domintell SA op het volgende adres

DOMINTELL - DPO, Thomas Houlette
rue de la Maîtrise 9 1400 Nivelles.

Of per e-mail op het volgende adres

info@dcare.be

In dat geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij Domintell SA wil laten verbeteren, bijwerken of verwijderen, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die Domintell SA bij wet zijn opgelegd, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van de Dcare-applicatie een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

Domintell SA zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als "niet geschikt" wordt erkend, zonder de klant hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. Domintell SA blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Domintell SA verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder ervoor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien Domintell SA echter op de hoogte wordt gebracht van een incident dat de integriteit of de vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt de applicatie Dcare geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van Domintell SA, uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven genoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de gebruikers van Dcare voornamelijk onze medewerkers van de klantenservice.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Voor gebruikers van de Dcare-applicatie verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de dienst, en die maximaal 59 maanden na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:

Naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mail

De Dcare-applicatie verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven: Taalinstellingen

Deze gegevens worden bewaard gedurende een periode van maximaal 59 maanden na het einde van de contractuele relatie.

 1. Incident melding

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Domintell SA kan dus geen absolute veiligheid garanderen. Als Domintell SA een inbreuk op de beveiliging vaststelt, zullen wij de betrokken gebruikers op de hoogte brengen zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Domintell SA verbindt zich ertoe haar klanten volledig te informeren over alles wat met de veiligheid van hun rekening te maken heeft en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen reglementaire rapporteringsverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de Dcare applicatie wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Enkel de overname van Domintell SA en haar rechten zou de overdracht van deze informatie aan de eventuele koper toelaten die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de Dcare toepassing.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en de Persoonlijke Gezondheidsgegevens te garanderen, gebruikt Domintell SA netwerken die beschermd worden door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt Domintell SA alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 1. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De applicatie Dcare bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van Domintell SA zijn opgezet. Domintell SA beschikt echter niet over de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en zal bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid ter zake dragen.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1. "COOKIES

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar het apparaat van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna "Cookies"). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies brengen geen schade toe aan de terminal van de Gebruiker.

Domintell SA kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn gebruik van de toepassing verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's en de uitgevoerde zoekopdrachten. Dankzij deze informatie kan Domintell SA de inhoud van de toepassing en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Aangezien Cookies de navigatie en/of de levering van door de applicatie aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn of haar apparaat zodanig configureren dat hij of zij kan beslissen of hij of zij deze al dan niet aanvaardt, zodat Cookies in de terminal worden geregistreerd of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan ook zijn browsersoftware zo configureren dat het aanvaarden of weigeren van cookies van tijd tot tijd wordt aangeboden, voordat een cookie in de terminal van de Gebruiker kan worden opgeslagen. DeDcare-applicatie informeert de Gebruiker dat in dat geval mogelijk niet alle functies van zijn of haar browser beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn/haar terminal of toestel weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar navigatie en ervaring op de toepassing kan worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer Domintell SA of één van haar dienstverleners, omwille van technische compatibiliteit, het type apparaat dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en scherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst Domintell SA alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de toepassing en van de diensten die door Domintell SA kunnen worden aangeboden, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor Domintell SA om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen wegens de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Deze wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de Gebruiker weet hoe hij zijn wensen inzake Cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan te allen tijde zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar maken en wijzigen. Domintell SA kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie beschreven in deze sectie.

Ten slotte kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Instagram door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Instagram die verschijnen op de aan de Dcare-applicatie gekoppelde site en indien de gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door verder te surfen op de applicatie of de site https://www.dcare.be/, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Instagram ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u toestemming geeft door verder te surfen op de website https://www.dcare.be/ of de mobiele applicatie. De gebruiker kan echter te allen tijde zijn of haar toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies door de Dcare-applicatie intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

De Dcare-applicatie en de website https://www.dcare.be/ kunnen af en toe gebruik maken van internettags (ook bekend als action tags, single-pixel GIF's, clear GIF's, invisible GIF's en one-to-one GIF's) en deze inzetten via een webanalysepartner die zich in het buitenland kan bevinden (en dus informatie over hen kan opslaan, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in de online-advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Dcare-applicatie, als op de verschillende pagina's van de applicatie geplaatst.

Dankzij deze technologie kan Domintell SA de reacties van de bezoekers op de toepassing of de site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), alsook het gebruik van deze toepassing door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over de bezoekers van de site en andere websites, rapporten opstellen over de activiteit van de site voor Domintell SA en andere diensten leveren in verband met het gebruik van de site en het internet.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Dcare-applicatie is onderworpen aan het Belgische recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Waals-Brabant bevoegd.

 1. Onlinewinkelen en herroepingsrecht

De online koper beschikt over 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling (indien het een bestelling van een product betreft) of vanaf de sluiting van de bestelling (indien het een bestelling van een dienst betreft).

Binnen deze termijn moet de koper Domintell SA schriftelijk laten weten dat hij afziet van zijn aankoop: per e-mail via info@dcare.be, per aangetekende brief aan Domintell SA - Rue de la Maîtrise, 9 - 1400 Nivelles of via het contactformulier. Zonder verplichting om de redenen aan te geven waarom hij van zijn aankoop wenst af te zien

Dank u voor uw inschrijving!

Nieuws binnenkort in uw mailbox.