Abonnementsvoorwaarden voor clouddiensten

 Artikel 1: Doel

DOMINTELL N.V. verzekert het onderhoud en de continuïteit van de Domintell Cloud dienst om de werking van de Dcare oplossing te verzekeren vanaf de datum van het abonnement op de dienst.

De formaliteiten voor de ondertekening van dit contract zijn :

  • Het afsluiten van een abonnement op de Clouddienst met een duur van 1, 6, 12 of 24 maanden (vanaf het einde van de proefperiode);
  • Aanvaarding van de verlenging door stilzwijgende verlenging van het abonnement voor een periode gelijk aan de lopende periode(tenzij de Klant uiterlijk30 dagen voor de vervaldatum van de lopende periode van 1, 6, 12 of 24 maanden opzegt);
  • Als een Dcare-kit wordt gehuurd, is het abonnement op de Cloud dienst inbegrepen in het maandelijkse factuurbedrag en de huur betekent daarom acceptatie van verlenging door automatische verlenging. 

 Artikel 2: Geldigheid en duur

Dit contract wordt gesloten voor een periode van 1, 6, 12 of 24 maanden en kan stilzwijgend worden verlengd. Zij wordt van kracht aan het einde van de proefperiode van het Dcare-systeem. Zij wordt stilzwijgend verlengd voor een periode gelijk aan de lopende verbintenisperiode, tenzij de Cliënt uiterlijk 30 dagen vóór de vervaldatum van de lopende periode per e-mail aan support@dcare.be of per aangetekende brief aan het onderstaande adres opzegt.

Op verzoek van de Klant kan de abonnementsperiode op elk moment worden gewijzigd naar een andere duur, wat leidt tot een wijziging van het tarief dat wordt gefactureerd aan het begin van de volgende periode. Dit verzoek kan worden ingediend via de website dcare.be ( rubriek "Mijn Account"), per e-mail naar support@dcare.be of per post naar : Domintell SA - Rue de la Maîtrise, 9, 1400 Nijvel, België.

Wanneer je een Dcare Kit huurt, is de abonnementsperiode één maand en wordt deze elke maand stilzwijgend verlengd. Er is geen minimale verbintenisperiode en het proefperiode systeem is hetzelfde als bij een aankoop.

Artikel 3: Prijzen

Het bedrag dat na de proefperiode in contanten wordt betaald, wordt bepaald door de duur van het abonnement:

  • Maandelijks: € 18,99(incl. btw).
  • Halfjaarlijks: €89,99(incl. btw)
  • Jaarlijks: €159,99 (incl. btw).
  • Tweejaarlijks: €269,99 (incl. btw).

Dit bedrag omvat de onderhoudskosten van Dcare's clouddienst en technische ondersteuning.

 Artikel 4: Uitzonderlijke voorwaarden voor vervroegde beëindiging van het abonnement

Proefperiode

Vanaf de datum van aankoop of het afsluiten van een huur van een Dcare-kit en daarmee het abonnement op de Cloud Dcare-dienst, krijgt de klant een proefperiode van 30 dagen voordat hij het bedrag van het abonnement op de Cloud Dcare-dienst (of de eerste maandelijkse termijn in geval van huur) betaalt. Tijdens deze proefperiode kan de klant besluiten niet door te gaan en geen abonnement meer te nemen op de dienst. In dit geval wordt de klant niet gefactureerd voor het Cloud Dcare abonnement.

Opzegging einde huurperiode

Het huurcontract kan op verzoek van de klant worden beëindigd met een opzegtermijn van 30 dagen vóór de volgende maandelijkse betaling. In het geval van het overlijden van een naast familielid tijdens een huurperiode, kunnen de uitzonderlijke voorwaarden voor vroegtijdige beëindiging van de Overlijdensgarantie van toepassing zijn.

Overlijden van de houder: "Overlijdensuitkering

De Dcare-oplossing is een technologie die bestemd is voor uiteindelijk gebruik door een armbandDcare-drager (hierna "drager" genoemd). De drager wordt door de klant op het ogenblik van de aankoop aangeduid door zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op te geven.

In geval van overlijden van de houder tijdens de verbintenisperiode, kan het abonnement vervroegd worden beëindigd (aan het einde van de maand van de facturering die op het ogenblik van het overlijden lopende is). De Cliënt dient vervolgens een overlijdensakte aan Domintell SA te bezorgen per e-mail aan support@dcare.be of per post aan :

Domintell SA - Rue de la Maîtrise, 9 in 1400 Nivelles, België

BIJLAGE: ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1

Domintell SA verbindt zich ertoe de volgende diensten te verlenen:

  • Voortdurend onderhoud van de Dcare Cloud-dienst en updates van de dienst wanneer nodig.

Aangezien de hosting en het onderhoud van de Cloud Dcare dienst onder de verantwoordelijkheid vallen van een derde leverancier (AWS), is Domintell S.A. niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen of factoren die afhankelijk zijn van deze derde partij en die een negatieve impact kunnen hebben op de dienst en het onderhoud ervan. Domintell S.A. verbindt zich er niettemin toe de Klant op de hoogte te houden van eventuele pannes en onderhoud die een onderbreking van de dienst veroorzaken via een kennisgeving via smartphone of via e-mail of SMS.

  • Technische ondersteuning bij vragen en storingen over het bij de klant geïnstalleerde Dcare-systeem.

De oproep moet worden gerechtvaardigd door een reële en bewezen storing of een groot technisch probleem.

 Artikel 2

Alle Dcare-apparatuur moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en de regels en normen voor bouw en elektrische installatie die van kracht zijn op het moment van installatie.

Het contract treedt in werking zodra de maandelijkse/semi-jaarlijkse/jaarlijkse/bi-jaarlijkse factuur van Dcare is voldaan.

Er wordt geen garantie gegeven indien het systeem wordt gebruikt voor andere doeleinden dan in een Dcare-systeem.

Geen garantie wordt gegeven indien een product is omgevormd, in strijd met de voorgeschreven regels is onderhouden (bijv. andere dan door Dcare geleverde voeding, open kast, oxidatie, enz.), schade lijdt die is veroorzaakt door externe natuurlijke factoren (bijv. blikseminslag, vorst, binnendringend water, vochtigheid, enz.) of schade die is veroorzaakt door externe toevallige factoren (bijv. val, brand, overbelasting, verkeerde opdracht, enz.).

De garantie is niet van toepassing op schade die het gevolg is van gebruik in strijd met de aanbevelingen van Dcare of enige andere oorzaak die geen verband houdt met de Dcare software of hardware.

 Artikel 3

Op verzoek van de klant kan de abonnementsperiode te allen tijde worden gewijzigd in een langere periode, hetgeen een wijziging van het aangerekende tarief tot gevolg heeft. Dit verzoek kan worden gedaan per e-mail aan support@dcare.be, per telefoon op +32 (0) 67 88 82 50 of per post aan :

Domintell SA
Rue de la Maîtrise, 9
1400 Nijvel, België

 Artikel 4

In het bijzondere geval waarin een door de Klant geïnstalleerd en door Dcare stopgezet product defect raakt en niet meer kan worden gerepareerd, heeft de Klant de mogelijkheid om het gedowngrade product te vervangen door een product van de nieuwe generatie dat het vervangt met een korting van 40% op de publieksprijs.

Dank u voor uw inschrijving!

Nieuws binnenkort in uw mailbox.