Abonnementsvoorwaarden voor clouddiensten

 Artikel 1: Doel

DOMINTELL N.V. verzekert het onderhoud en de continuïteit van de Domintell Cloud dienst om de werking van de Dcare oplossing te verzekeren vanaf de datum van het abonnement op de dienst.

De formaliteiten voor de ondertekening van dit contract zijn :

  • Het afsluiten van een abonnement op de Clouddienst met een duur van 1, 6, 12 of 24 maanden (vanaf het einde van de proefperiode);
  • Aanvaarding van de verlenging door stilzwijgende verlenging van het abonnement voor een periode gelijk aan de lopende periode(tenzij de Klant uiterlijk30 dagen voor de vervaldatum van de lopende periode van 1, 6, 12 of 24 maanden opzegt);

 Artikel 2: Geldigheid en duur

Dit contract wordt gesloten voor een periode van 1, 6, 12 of 24 maanden en kan stilzwijgend worden verlengd. Zij wordt van kracht aan het einde van de proefperiode van het Dcare-systeem. Zij wordt stilzwijgend verlengd voor een periode gelijk aan de lopende verbintenisperiode, tenzij de Cliënt uiterlijk 30 dagen vóór de vervaldatum van de lopende periode per e-mail aan support@dcare.be of per aangetekende brief aan het onderstaande adres opzegt.

Op verzoek van de Cliënt kan de abonnementsperiode te allen tijde worden gewijzigd in een andere duur, hetgeen leidt tot een wijziging van het aan het begin van de volgende periode aangerekende tarief. Dit verzoek kan worden gedaan via de website dcare.be (rubriek "Mijn account"), per e-mail aan support@dcare.be of per post aan Domintell SA - Rue de la Maîtrise, 9 in 1400 Nivelles, België

Artikel 3: Prijzen

Het bedrag dat na de proefperiode in contanten wordt betaald, wordt bepaald door de duur van het abonnement:

  • Maandelijks: € 25,00(incl. BTW).
  • Halfjaarlijks: 120,00€(incl. BTW)
  • Jaarlijks: 216,00€ (incl. BTW).
  • Biënnale: 360,00€ (incl. BTW).

Dit bedrag omvat de onderhoudskosten van Dcare's clouddienst en technische ondersteuning.

 Artikel 4: Uitzonderlijke voorwaarden voor vervroegde beëindiging van het abonnement

Proefperiode

Vanaf de datum van aankoop van de Dcare-kit en het abonnement op de Cloud Dcare-dienst, krijgt de klant een proefperiode van 30 dagen alvorens te betalen voor het abonnement op de Cloud Dcare-dienst. Tijdens deze proefperiode kan de klant besluiten niet verder te gaan en het abonnement op de dienst stop te zetten. De klant zal geen kosten in rekening worden gebracht voor de Cloud Dcare dienst.

Overlijden van de houder: "Overlijdensuitkering

De Dcare-oplossing is een technologie die bestemd is voor uiteindelijk gebruik door een armbandDcare-drager (hierna "drager" genoemd). De drager wordt door de klant op het ogenblik van de aankoop aangeduid door zijn of haar naam, voornaam en geboortedatum op te geven.

In geval van overlijden van de houder tijdens de verbintenisperiode, kan het abonnement vervroegd worden beëindigd (aan het einde van de maand van de facturering die op het ogenblik van het overlijden lopende is). De Cliënt dient vervolgens een overlijdensakte aan Domintell SA te bezorgen per e-mail aan support@dcare.be of per post aan :

Domintell SA - Rue de la Maîtrise, 9 in 1400 Nivelles, België

BIJLAGE: ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1

Domintell SA verbindt zich ertoe de volgende diensten te verlenen:

  • Voortdurend onderhoud van de Dcare Cloud-dienst en updates van de dienst wanneer nodig.

Aangezien de hosting en het onderhoud van de Cloud Dcare dienst onder de verantwoordelijkheid vallen van een derde leverancier (AWS), is Domintell S.A. niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen of factoren die afhankelijk zijn van deze derde partij en die een negatieve impact kunnen hebben op de dienst en het onderhoud ervan. Domintell S.A. verbindt zich er niettemin toe de Klant op de hoogte te houden van eventuele pannes en onderhoud die een onderbreking van de dienst veroorzaken via een kennisgeving via smartphone of via e-mail of SMS.

  • Technische ondersteuning bij vragen en storingen over het bij de klant geïnstalleerde Dcare-systeem.

De oproep moet worden gerechtvaardigd door een reële en bewezen storing of een groot technisch probleem.

 Artikel 2

Alle Dcare-apparatuur moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en de regels en normen voor bouw en elektrische installatie die van kracht zijn op het moment van installatie.

De uitvoering van het contract gaat in na financiële betaling van de maandelijkse/halfjaarlijkse/
factuur van Dcare.

Er wordt geen garantie gegeven indien het systeem wordt gebruikt voor andere doeleinden dan in een Dcare-systeem.

Geen garantie wordt gegeven indien een product is omgevormd, in strijd met de voorgeschreven regels is onderhouden (bijv. andere dan door Dcare geleverde voeding, open kast, oxidatie, enz.), schade lijdt die is veroorzaakt door externe natuurlijke factoren (bijv. blikseminslag, vorst, binnendringend water, vochtigheid, enz.) of schade die is veroorzaakt door externe toevallige factoren (bijv. val, brand, overbelasting, verkeerde opdracht, enz.).

De garantie is niet van toepassing op schade die het gevolg is van gebruik in strijd met de aanbevelingen van Dcare of enige andere oorzaak die geen verband houdt met de Dcare software of hardware.

 Artikel 3

Op verzoek van de klant kan de abonnementsperiode te allen tijde worden gewijzigd in een langere periode, hetgeen een wijziging van het aangerekende tarief tot gevolg heeft. Dit verzoek kan worden gedaan per e-mail aan support@dcare.be, per telefoon op +32 (0) 67 88 82 50 of per post aan :

Domintell SA
Rue de la Maîtrise, 9
1400 Nivelles, België

 Artikel 4

In het bijzondere geval waarin een door de Klant geïnstalleerd en door Dcare stopgezet product defect raakt en niet meer kan worden gerepareerd, heeft de Klant de mogelijkheid om het gedowngrade product te vervangen door een product van de nieuwe generatie dat het vervangt met een korting van 40% op de publieksprijs.

Dank u voor uw inschrijving!

Nieuws binnenkort in uw mailbox.